Nagradne igre - splošni pogoji

1. Splošni pogoji "NAGRADNE IGRE HAIX ADVENTURE"


Splošne določbe

Družba Asteko CENTER OSEBNE VAROVALNE OPREME d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro HAIX ADVENTURE NAGRADNO IGRO, ki bo izključno na Facebook-u.

Trajanje nagradne igre.

Nagradna igra poteka od 26 .4. 2018 do 7.5.2018 do 23:59.

S temi Splošnimi pogoji nagradne igre organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s Splošnimi pogoji nagradne igre ter v času med 26.4.2018 in 7.5.2018 do 23:59 všečkajo objavo in vpišejo v Facebook komentar z navedbo barve športne obutve HAIX Black EAGLE ADVENTURE. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelujete lahko samo 1x. Podvojenih podatkov ne bomo upoštevali.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre.

Pravila nagradne igre so dostopna na portalu www.centerovo.si/

Seznam nagrajencev hrani organizator.

Nagrajenec/ka nagradne igre dovoljuje objavo osebnega imena in priimka.

Organizator vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).

Nagrade

  • Nagrada: 1 x HAIX BLACK EAGLE ADVENTURE WS in  1 x HAIX BLACK EAGLE ADVENTURE

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator lahko zahteva, da nagrajenec z ustreznim dokumentom dokaže svojo identiteto.

Davčne obveznosti

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tej nagradni igri presega zakonske meje.

Žrebanje nagrad

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre všečkajo objavo in v Facebook komentar vpišejo barvo obutve HAIX Black EAGLE ADVENTURE .

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajenca/ke skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja.
Žrebanje nagrade bo 8.5.2018 ob 17. uri na razstavnem prostoru organizatorja Asteko d.o.o.. Komisija bo izmed vseh, ki so v času od 26.4. – 7.5.2018 do 23:59 všečkali objavo in v Facebook komentar vpisali barvo HAIX Black EAGLE Adventure obutve ,  izžrebala enega (1) nagrajenca in eno (1) nagrajenko.


Če izžrebani nagrajenec ne želi prevzeti nagrade, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu izžrebancu. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebancih z imenom in priimkom ter e-pošti ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. žrebanje je dokončno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen po Facebook-u najkasneje v osmih dneh po žrebanju, ime nagrajenca pa bo objavljeno na Facebook strani družbe Asteko CENTER OSEBNE VAROVALNE OPREME.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v sporočilu, ki jo prejme v primeru, da je izžreban. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Odgovornosti organizatorja

Organizator ne nosi nobenih dodatnih stroškov (razen davčnih obveznosti v primeru vrednosti nagradne nad 42,00 EUR), ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Uporaba osebnih podatkov

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo osebnih podatkov na Facebook strani družbe Asteko CENTER OSEBNE VAROVALNE OPREME.

Asteko d.o.o. kot upravljavec vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1). Asteko  d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke za naslednje namene: statistična obdelava podatkov, raziskave trga, obveščanje o ponudbah, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Za potrebe kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov: telefon, osebna pošta, elektronska pošta, mobilni telefon in drugi. Omenjene podatke lahko Asteko d.o.o. obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oziroma do takrat, ko podatki ne služijo več svojemu namenu. V času upravljanja z osebnimi podatki je posamezniku na voljo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov, od upravljavca pa lahko zahteva tudi trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov. Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@centerovo.si. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.centerovo.si .

Pravila nagradnih iger so dostopna na strani www.centerovo.si. za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@centerovo.si.  

V Ljubljani, dne 25. 4. 2018
Družba Asteko d.o.o.